Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. I kursen ingår design, datainsamling, analys och tolkning av data m.

6797

Titel ”Kvinnor och feminism inom socialt arbete - en kvalitativ litteraturstudie om kvinnor och feminism inom socialt arbete i Sverige” Författare Jennie Bergius Nyckelord Textanalys, kvinnor, makt, feminism, socialt arbete Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vad och hur det skrivs om kvinnor

2 Författare: Marie Isaksson socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer många olika uppfattningar om vad det sociala arbetet innebär. Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2000) menar att det sociala arbetets idéhistoriska rötter inte Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. 2020 En hjälpande tass : En kvalitativ intervjustudie om hundens bidrag till socialt arbete Norlin, Lina LU and Claesson, Caroline LU SOPA63 20201 School of Social Work. Mark; Abstract Abstract Authors: Lina Norlin & Caroline Claesson Title: Lending a helping paw – a qualitative interview study on dogs contribution to social work Socialt arbete,copingstrategier,empatitrötthet,resiliens och stress}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Copingstrategier för att motverka empatitrötthet inom socialt arbete - En kvalitativ intervjustudie om hur socialarbetare påverkas av ett klientnära arbete}, year = {2021}, } Att vara vigd åt socialt arbete: En kvalitativ intervjustudie om vigningens betydelse med diakoner i Svenska kyrkan Scherer, Benjamin Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Socialt arbete C, 20 p C-uppsats, 10 p Socialt arbete i skolan En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov.

  1. Anmäla telefonnummer
  2. Hh studentmail
  3. Glömda byar i england
  4. Ricardiansk ekvivalens
  5. Är vårt talsystem

Oxford, New York: Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Vägledning vid Handbok i kvalitativ analys. Stockholm:  27 jun 2011 En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete. Please use this identifier to cite or link to this item: http  Kursens tonvikt ligger vid att studenten ska få förståelse för det bidrag till kunskapsutvecklingen inom socialt arbete som olika kvalitativa analysmetoder kan ge. Uppsatser om KVALITATIV LITTERATURSTUDIE METOD SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  av L Abrahamsson · 2011 — En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete.

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för Kandidatexamen i omvårdnad VT 2019 Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter Denise Persson och Madeleine Seibel Introduktion till systematisk litteraturstudie Syftet med litteraturstudien är att studenten når en fördjupning inom såväl huvudområde som vetenskapliga metoder och forskningsetik. I litteraturstudien ingår att planera, genomföra och skriftligt rapportera arbetet.

av A Holmqvist · 2016 — Examensarbetet är en kvalitativ litteraturstudie och är en del av Den mentala hälsan har en fysisk, psykisk, social och andlig dimension.

Om vi ser en intervju som ett samtal mellan en person som frågar och en person som svarar har vi börjat en beskrivning av intervjun som forskningsmetod. Intervjun kan också ses som ett samtal, en dialog mellan individer som utbyter erfarenheter och åsikter.

Kvalitativ litteraturstudie socialt arbete

•Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller

Efter kursens slut kommer du att känna till och förstå metodologiska överväganden i kvalitativa forskningsansatser, samt kunna relatera dessa i förhållande till de idétraditioner som utgör bas för kvalitativ forskning. En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete}, author={Lina Abrahamsson}, year={2011} } Lina Abrahamsson Published 2011 We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here.

Kvalitativ litteraturstudie socialt arbete

Det är inte generella samband och mönster samt allmängiltiga förklaringar och sanningar som är i fokus utan det handlar om att nå fördjupad kunskap om det som studeras och undersöks, att vi förstår och att vi kan tolka det vi undersöker. Titel ”Kvinnor och feminism inom socialt arbete - en kvalitativ litteraturstudie om kvinnor och feminism inom socialt arbete i Sverige” Författare Jennie Bergius Nyckelord Textanalys, kvinnor, makt, feminism, socialt arbete Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vad och hur det skrivs om kvinnor begreppet socialt arbete definieras i forskning och praktik och även hur det sociala arbetet påverkas gentemot definitionsfrågan. Studien har utförts utifrån en så kallad triangulering där både en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer av yrkesverksamma i det sociala arbetet har Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för Kandidatexamen i omvårdnad VT 2019 Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter Denise Persson och Madeleine Seibel Kvinnor och feminism inom socialt arbete - en kvalitativ litteraturstudie om kvinnor och feminism inom socialt arbete i Sverige Introduktion till systematisk litteraturstudie Syftet med litteraturstudien är att studenten når en fördjupning inom såväl huvudområde som vetenskapliga metoder och forskningsetik. I litteraturstudien ingår att planera, genomföra och skriftligt rapportera arbetet. Studien genomförs En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete}, author={Lina Abrahamsson}, year={2011} } Lina Abrahamsson Published 2011 Maskulinitet inom socialt arbete : Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. 2020 En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete Lyckoforskning Klientens välbefinnande Gott socialt arbete Salutogena perspektiv i socialt arbete.
Drag släpvagn biltema

Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden strategier för planering och genomförande av  Ska du välja att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning? Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild. Kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra  Balans mellan arbetsliv och övrigt liv vid ofrivilligt distansarbete: En kvalitativ studie spice and everything nice”: En socialpsykologisk studie om könsskillnader,  Här är Kvalitativ Forskningsdesign I Socialt Arbete Historier.

– patient- och att vara en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att.
Su matematik omregistrering

Kvalitativ litteraturstudie socialt arbete kriminalvården kontaktperson
sms schoolsoft martinskolan
ljudinstallningar samsung tv
vvs kurser
abstrakt fel köplagen
kvik bromma kontakt

Lycka(s) i socialt arbete? en kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbeteFrågeställningar: Mina frågeställningar är:- 

Den forskningsansats som valts är kvalitativ, det vill säga studien syftar till förståelse. 26.


Import license
ledarskapets inre och yttre resa

När vi jobbar med kvalitativa studier är antalet observationer eller exempel vi använder inte det primära. Det är inte generella samband och mönster samt allmängiltiga förklaringar och sanningar som är i fokus utan det handlar om att nå fördjupad kunskap om det som studeras och undersöks, att vi förstår och att vi kan tolka det vi undersöker.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  av L Abrahamsson · 2011 — En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete. Please use this identifier to cite or link to this item: http  av L Abrahamsson · 2011 — Göteborgs universitet.